אודיו ליין אחראית לכך שהמכשיר מתוצרתה הכלול בכתב אחריות זה, יהיה נקי מפגמים בעבודה או בחומרי ייצור לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה (להלן: “תקופת האחריות”) וזאת בכפוף לתנאי תעודת אחריות זו.

  • שרות במסגרת האחריות, יינתן אך ורק עם הצגת תעודה זו בצירוף חשבונית רכישה מקורית של המוצר.
  • שירות ותיקון שיבוצעו על פי כתב אחריות זה יתבצעו במעבדות אודיו ליין בלבד. עלות משלוח המכשיר אינה כלולה באחריות זו. על הלקוח להביא את המכשיר הטעון תיקון לחנות ממנו נרכש או לשולחו לאודיו ליין. המשלוח הינו על חשבון הלקוח ובאחריותו.
  • אחריות זו ניתנת ע”י אודיו ליין לרוכש המקורי של המתקן.

האחריות כוללת:

  • תיקון או החלפה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של אודיו ליין, של המתקן ו/או של חלקיו שאינם פועלים כראוי, עקב פגמים הנובעים מעבודת הייצור או מחומרים לקויים ששימשו בייצור המתקן.
  • אספקה של כל החלפים שיידרשו לצורך ביצוע התיקונים או ההחלפה כאמור לעיל. החלפים שיוחלפו במכשירים יהיו רכושה של אודיו ליין.

האחריות לא תחול במקרים שהפגם או הקלקול במכשירים נובעים מאחד מהגורמים הבאים:

(במקרה זה, תיקבע עלות התיקון על ידי אודיו ליין)

  • המכשיר תוקן, או בוצע בו ניסיון לתיקון, או הוכנסו בו שינויים ע”י אדם שלא הוסמך לכך על ידי החברה.
  • במקרה של נזק הנובע כתוצאה משבר, נזק בזדון, רשלנות, הזנחה, נפילה או כל תאונה שהיא, כולל נזקי טבע, חול, נזקי מים או נוזלים, חומרים כימיים, נזקי אש, פגיעות ברק, פגעי קרני שמש, נזק בעת הובלה ונזקי כח עליון.
  • התקנה לקויה.
  • השימוש במוצר או בחלקיו היה לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן.

בכל מקרה בו האחריות אינה חלה על-פי כתב אחריות זה, יישא הלקוח בכל הוצאות תיקון ו/או החלפת המכשיר. תיקוני שבר ו/או קרע מכל סוג שהוא כרוכים בתשלום.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי למעט האחריות לתיקון המוצר או החלפתו כמפורט וכאמור לעיל, לא תחול על אודיו ליין כל אחריות מכל סוג שהוא, והיא לא תחויב בכל תשלום אחר או נוסף בקשר למוצר, או נזקים והוצאות שנגרמו בגין או בקשר אליו. החברה לא תפצה, בשום מקרה, על נזקים לגוף, נזקים לרכוש, הפסדים כספיים, מניעת רווחים, מניעת שימוש או כל נזק אחר שייגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במכשיר. כמו-כן, החברה לא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת. עוד מודגש כי בכל מקרה הסף העליון לאחריות שווה לסכום ששולם בגין המוצר.